Opći uvjeti poslovanja

 1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

OPĆI UVJETI PUTOVANJA su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije VRELEJ TOURS (u daljnjem tekstu organizator) i svakog Ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. Sadržaj putovanja turistička agencija će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i slično).

 

 1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanja primaju se u poslovnici turističke agencije ili kod našeg ovlaštenog agenta.  Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja. a) Prilikom prijave za paket aranžman putnik uplaćuje 40 % vrijednosti, a preostalih 60 % iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put. b) Za izlet putnik je dužan najkasnije 48 sati prije izleta uplatiti 100%cijene. c) Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Putnička agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, putnička agencija će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

 

 1. CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i Ugovoru, osim u slučaju promjene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata cijena putovanja: promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa (avionski) i slično.

 

 1. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima Vrelej toursa opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Vrelej ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima Vrelej toursa važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika Vrelej toursa ili neke treće osobe.

 

 1. MINIMALNI BROJ PUTNIKA

Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog, agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana i nadoplaćuju se prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja.

 

 1. ODUSTAJANJE POJEDINACA

Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u Vrelej Tours, Milčićeva 8, Klanjec. U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

 • do 30 dana prije puta 15 %
 • od 29 do 22 dana 30 %
 • od 21 do 15 dana 40 %
 • od 14 do 8 dana 80 %
 • od 7 do 0 dana 100 % (bez obzira na razlog)

 

 1. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE

Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba od kalkulativnog broja navedenog u programu. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici Vrelej d.o.o.-Vrelej Tours. U slučaju odustajanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

 • sva odustajanja do 90 dana prije puta 20 %
 • odustajanje od 89 do 60 dana prije puta 50 %
 • 59 dana do 0 dana prije puta 100 %

 

 1. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE VRELEJ TOURSA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, organizator se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je Vrelej ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema Vrelej toursu s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.
Ako organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, organizator može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika organizator može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od Vrelej toursa  za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako organizator nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, Vrelej tours će mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. Organizator će prigovor rješavati na način naveden u točki 18. ovih Općih uvjeta. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
Organizator je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za organizatora da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
Vrelej tours u ulozi prodavatelja aranžmana, zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je Vrelej tours bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.  Vrelej ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. Vrelej ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web-stranici www.vrelej.hr .

 

 1. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA/TUROPERATORA

Za sve aranžmane gdje je Vrelej tours  glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti putovanja, osim u slučaju gdje je Vrelej posrednik/prodavatelj,  odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Vrelej tours ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora.

 

 1. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te je preporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.

U slučaju gubitka prtljage, putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

 1. POČINJENE ŠTETE

Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i slično) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. Ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

 

 1. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinuti će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima.

Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

 

 1. OBVEZE PUTNIKA

Putnik jamči da je organizatoru dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju eventualno putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i  hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tome slučaju podnio putnik.

 

 1. ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

 1. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u Republici Hrvatskoj ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavijesti o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

 

 1. PAKET PUTNOG OSIGURANJA

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu putnička agencija je dužna ponuditi putniku osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga upoznati sa sadržajem. Putnička agencija je dužna  upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu, a koji putnička agencija ima zaključen s partnerom Croatia osiguranjem d.d.

 1. JAMČEVINA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (ZPUT, čl. 50), organizator je s osiguravajućim društvom Euroherc osiguranje d.d. za svaki paket aranžman osigurao jamčevinu za slučaj nesolventnosti. Ovaj dokument vrijedi kao Potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora putovanja.

 

 1. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Putnik/nositelj ugovora reklamira neodgovarajuću uslugu usmeno i pismeno, odmah na samom mjestu u trenutku korištenja iste kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga, ili najkasnije 8 dana po povratku s puta i to na adresu sjedišta agencije Vrelej tours. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Organnizator će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 15 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga, najviše za još 15 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Ukoliko se dokaže je zbog krivnje Vrelej toursa došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

 

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Vrelej se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija Vrelej toursa.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda agencija Vrelej tours, bilo to posebno naznačeno ili ne. Moguća/predviđena odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Klanjec, 01.02.2019. godine.